Promo Direct – reklamné predmety
info@promodirect.sk   
tel. 917 747 955   
NÁKUPNÝ KOŠÍKKošík je prázdny.


   Košík je prázdny
   |      Uživateľ: Prihlásiť sa
Promo Direct – reklamné predmety   |   e-mail: info@promodirect.sk   |   tel: 917 747 955
Ochrana osobných údajov


V súvislosti s implementáciou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a novelizáciou zákona č.18 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 25.5.2018, spoločnosť Promo Direct, s.r.o. informuje svojich odberateľov, dodávateľov, partnerské a zmluvné organizácie o skutočnostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov. Informácie sú predložené formou zodpovedania na príslušné otázky týkajúce sa získavania, spracovania, archivácie a výmazu údajov v zmysle zákona. Spoločnosť Promo Direct si kladie za cieľ chrániť Vaše osobné údaje a preto s nimi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s našimi povinnosťami, ktoré vyplývajú zo zákona. Preto sme vypracovali Zásady ochrany osobných údajov, ktoré stanovujú typy osobných údajov, ktoré o Vás máme. Ďalej vysvetľujú akým spôsobom a prečo získavame a využívame vaše osobné údaje. Objasňujú kedy a prečo ich zdieľame s iným firmami a taktiež vysvetľujú práva a možnosti, ktoré máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi.

1. Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Promo Direct, s.r.o., Bartoškova 4, 14000 Praha 4, Česká republika, IČO: 24232726, DIČ: CZ24232726

2. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aký účel sú použité?

Osobné údaje sú spracované na nasledujúce účely:
· Vypracovanie ponuky, prijatie ponuky, prijatý alebo vydaný dopyt
· Nákup tovaru cez e-shop alebo formou objednávky – prijaté a vydané objednávky, faktúry
· Dodanie tovaru – dodacie listy
· Informovanie o stave realizácie zákazky
· Informovanie o novinkách, akciách a na priamy marketing, a to formou e-mailingu alebo zaslania katalógov na vašu firemnú adresu.
· Riešenie reklamácií
· Uzatvorenie zmluvy
Právne základy, pre ktoré zhromažďujeme, používame, prenášame alebo zverejňujeme vaše osobné údaje, zahŕňajú zmluvná povinnosť, plnenie obchodných podmienok, marketingové aktivity a informovanie, obchodné záujmy, dodržiavanie zákonnej povinnosti a ochrana informácií.

3. Aké osobné údaje spracúvame?

· Pri nezáväznom dopyte získavame údaje: identifikačné obchodné údaje o firme, ktorá ponuku dopytuje, kontaktná osoba (-y), e-mail a telefonický kontakt na tieto osoby.
· Pri objednaní tovaru / uzatvorenie zmluvy: identifikačné údaje o firme, ktorá tovar alebo službu objednáva, kontaktná osoba (-y), e-mail a telefonický kontakt na tieto osoby, všetky potrebné náležitosti o objednanom tovare / dodávanej službe, zákonné fakturačné údaje, platobné informácie, informácie o dodaní tovaru / služby.
· Pre prihlásenie cez e-shop: na žiadosť zákazníka po zaregistrovaní e-mailu, vstup k vlastnej klientskej zóne, použitie osobného užívateľského mena a hesla.
· Poskytnutie zákazníckej podpory – informovanie o stave zákazky, riešenie reklamácií a vyjadrenie o reklamačnom konaní
· Odosielanie informácií tretím stranám, ak o to požiadate alebo je to nevyhnutné pre realizáciu služby alebo dodržanie zákonnej povinnosti
· Informovanie o novinkách: e-mail alebo korešpondenčná firemná adresa a meno kontaktnej osoby
· Pri návšteve našej webovej stránky www.Promo Direct.sk používame aplikácie a nástroje, ktroými môžeme zhromažďovať určité informácie automatizovanými prostriedkami, napríklad súbory cookie. „Súbor cookie“ je textový súbor, ktorý webové stránky odosielajú do počítača návštevníka alebo iného zariadenia pripojeného na internet, aby jednoznačne identifikovali prehliadač návštevníka alebo aby v prehliadači uložili informácie alebo nastavenia. Cookies vo vašom počítači, mobilnom telefóne alebo inom zariadení môžete manuálne zakázať či povoliť. Väčšina internetových prehliadačov ponúka možnosť prijať alebo odmietnuť určité konkrétne cookies alebo určité typy cookies a tiež možnosť odmietnuť alebo vymazať všetky cookies. Konkrétny postup závisí na vašom prehliadači. Pokyny na použitie tejto funkcie nájdete v pomocníkovi k vášmu internetovému prehliadaču. Obmedzenie alebo zablokovanie cookies však môže mať negatívny dopad na použiteľnosť mnohých webových stránok.

4. Kto priichádza do kontaktu s Vašimi údajmi?

Vašeo osobné informácie sú spracované internými zamstnancami spoločnosti, ktorí majú prístup k týmto údajom na účely riadneho plnenia pracovných povinností iba v rozsahu, v akom tieto údaje potrebujú poznať k svojej práci. Osobné informácie poskytujeme aj tretím stranám, ktoré poskytujú služby v našom mene na základe našich pokynov. Tieto tretie strany sme neoprávnili, aby používali alebo zverejňovali informácie okrem prípadov, keď je to potrebné na vykonávanie služieb v našom mene alebo na splnenie zákonných požiadaviek. Takisto môžeme zverejniť informácie, ak to vyžaduje zákon, nariadenie alebo právny predpis.

5. Aké sú Vaše práva a možnosti?

Máte právo na získanie informácií o stave osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme. Taktiež máte právo na zmenu a úpravu údajov, kedykoľvek môžete požiadať o ich aktualizáciu. Máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov a právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Ak si neželáte dostávať infomácie od nás vo forme akcií a noviniek, možete sa kedykoľvek odhlásiť z odberu marketingových e-mailov alebo nahlásiť nám zrušenie zasielania katalógov na vašu korešpondenčnú adresu. Uvedené všetky Vaše práva môžete uplatniť bezplatne, pokiaľ nie je žiadosť neopodstatnená. V prípade právnych a zákonných predpisov môžeme odmietnuť konať alebo môžeme obmedziť vaše práva. V prípade Vašich požiadaviek, kedy je potrebné poskytnúť informácie alebo realizovať úpravu alebo zmenu, môžeme vás požiadať o overenie Vašej totožnosti a požiadať Vás o poskytnutie ďalších podrobností.
Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť a upraviť, alebo sa rozhodnúť pre ich vymazanie. Všetky podnety týkajúce sa ochrany osobných údajov ako aj nahlásenie zrušenia odberu marketingových e-mailov, môžete zasielať na e-mail info@promodirect.sk

6. Ako chránime Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame v digitálnej a lebo fyzickej forme, ktoré bezpečne chránime pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zničením, stratou, zmenou, prístupom, sprístupnením alebo používaním. Niektoré informácie, ako napr. adresa s menom, ktorá je umiestnená priamo na adresnej zásielke/balíku, môže byť viditeľná inými osobami.

7. Ako dlho archivujeme Vaše údaje?
Vaše osobné údaje budú archivované podľa účelu, na ktoré boli získané, alebo podľa požiadaviek platných zásad uchovávania údajov a v súlade s platnými právnymi a zákonnými predpismi a nariadeniami. Údaje budú uchovávané len na čas nevyhnutne potrebný na prevádzkovanie dohodnutých služieb. Následne Vaše údaje budú zlikvidované alebo anonymizované. Pre daňové a iné zákonné potreby budú údaje uchovávané podľa doby určenej platnými zákonmi.

8. Ako nás môžete kontaktovať?
Vaše osobné údaje prevádzkuje a spracúva: Promo Direct, s.r.o., Bartoškova 4, 14000 Praha 4, Česká republika

Akékoľvek otázky, pripomienky či žiadosti týkajúce sa vašich osobných údajov môžete zasielať:
· e-mailom na: info@promodirect.sk
· na uvedenú adresu spoločnosti Promo Direct
· telefonický kontakt: 917 747 955.
· Všetky dostupné informácie o Ochrane osobných údajov sú na nšej webovej stránke www.promodirect.sk/ochrana-osobnych-udajov.
Štátnym dozorným úradom pre ochranu osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov.

9. Aktualizácia Zásad ochrany osobných údajov
Tieto Zásady o ochrane osobných údajov sa môžu meniť tak, aby boli zohľadnené zmeny našich nových služieb a postupov týkajúcich sa osobných údajov. O zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky www.promodirect.sk.