Promo Direct – reklamné predmety
info@promodirect.sk   
tel. 917 747 955   
NÁKUPNÝ KOŠÍKKošík je prázdny.


   Košík je prázdny
   |      Uživateľ: Prihlásiť sa
Promo Direct – reklamné predmety   |   e-mail: info@promodirect.sk   |   tel: 917 747 955

- Všeobecné obchodné a dodacie podmienky (Česky)
- Allgemeine Geschäftsbedingungen (Tschechisch)
- Bussiness Terms and Conditions (Czech)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ A SLUŽEB FIRMY
Promo Direct s.r.o.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky Kupní smlouvy, upravují tyto
„VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY“, vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „PODMÍNKY“), smluvní vztahy, vznikající mezi firmou Promo Direct s.r.o. Bartoškova 1368/4, Praha 4, 140 00, IČ 24232726, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 200823 jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále jen „kupující“) uvedeným v Kupní smlouvě (dále jen „smlouva“).

Tyto podmínky se vztahují na smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícími jako podnikateli při jejich podnikatelské činnosti. Odkazem na tyto podmínky učiněným při objednávce či při jakýchkoli jiných návrzích (či protinávrzích) na uzavření kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že jedná jako podnikatel při své podnikatelské činnosti.
Stránky www.promodirect.cz, www.promodirect.sk, www.promodirect.de a www.promodirect-europe.com nejsou e-shop. Jedná se pouze o katalog produktů na internetu, následná odeslaná objednávka z košíku není závazná. Faktické objednání následně probíhá podepsáním kupní smlouvy.

Veškerá prezentace zboží prodávajícího umístěná v katalogu, reklamě nebo ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako “Kupní smlouva” nebo “Kupní smlouva - objednávka” a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem nebo poštou), bylo-li toto sjednáno rámcovou či partnerskou smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím.
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží/věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc/zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
V případě, že předmětem plnění je pouze potisk zboží dodaného kupujícím, dojde k uzavření smlouvy, až po schválení vzorku prodávajícím. Prodávající je oprávněn odmítnout uzavřít smlouvu, jejímž předmětem je potisk zboží dodaného kupujícím.
Užití ustanovení § 1765, 1766, 1793, 1798, 1799, 1800 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku se pro kupní smlouvu vylučuje.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů a dárků bez potisku nebo s potiskem (dále jen „zboží“) a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)
Veškeré ceny uváděné v cenících, nabídkách či katalozích (dále jen „katalog“) a těchto PODMÍNKÁCH prodávajícího nezahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Není-li písemně sjednaná cena jiná nebo není-li v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a potisku pro sepsání kupní smlouvy v daný den. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena zboží a potisku řídí cenami a ev. podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni sepsání smlouvy.
Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (není-li v katalogu uvedeno jinak). V takovém případě je nutné baterie objednat zvlášť.
Prodávající poskytuje, v rámci jednotlivých objednávek – kupních smluv, individuální množstevní slevu z ceny zboží bez DPH v závislosti na celkové výši odebraného zboží.
Cena potisku zboží dodaného kupujícím bude mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuta zvlášť mimo ceník katalogu. Cena potisku zboží uvedená v katalogu v případě potisku zboží dodaného kupujícím je nezávazná a je pouze orientační.

DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta je:
Pro zakázky bez potisku: 2-10 pracovních dní.
Pro zakázky s potiskem: 5-20 pracovních dní.

Prodávající má právo na jednostranné prodloužení termínu dodání v období od října do prosince dle vytížení výrobních kapacit. Tuto skutečnost je povinen sdělit kupujícímu. Dodací lhůty pro zakázky na objednávku s výrobou mimo ČR jsou sjednávány individuálně.

Prodávající je povinen předat kupujícímu předlohu grafiky potisku - Schvalovací náhled - ke schválení nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení kompletních podkladů pro tisk ze strany kupujícího. Pokud kupující připomínkuje zaslanou předlohu grafiky potisku (Schvalovací náhled), zavazuje se prodávající, že opravenou předlohu zašle kupujícímu k opětovnému odsouhlasení do jednoho pracovního dne od zaslání připomínky kupujícím.
Dohodnou-li se kupující s prodávajícím na expresní dodací lhůtě, zvyšuje se kupní cena potisku takto:
o 100 % z ceny potisku za potvrzený termín plnění do tří pracovních dnů,
o 50 % z ceny potisku za potvrzený termín plnění od čtyř do pěti pracovních dnů.

DODACÍ PODMÍNKY
- osobní převzetí v Psárech, Praha-západ
- kurýrní služba s dobírkou (nezávislý dopravce),
- kurýrní služba bez dobírky (nezávislý dopravce),
- osobní rozvoz ke kupujícímu (za smluvní poplatek).
Kupující platí prodávajícímu náklady na dopravu dle způsobu dodání formou zvláštní položky ve faktuře.
Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.
Bude-li kupující v prodlení delším 10 kalendářních dnů s převzetím zboží (s potiskem nebo bez potisku), vyzve jej prodávající k převzetí zboží v náhradní lhůtě 14 kalendářních dnů a současně ho bude informovat o tom, že mu bude účtováno skladné.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, jakož i ev. přirážek a DPH.
Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady kupní ceny:
A na základě faktury po dodání zboží,
B v hotovosti při předání zboží,
C platební kartou při předání zboží,
D 100 % záloha vč. DPH předem,
E dobírka (autodoprava, pošta),
F záloha + na základě faktury po dodání zboží,
G záloha + v hotovosti při převzetí.
Nepřekročí-li kupní cena objednaného zboží bez DPH částku 10 000 Kč, je možné zvolit pouze varianty B, C, D nebo E, pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.
Při variantě D pak kupní smlouva v elektronickém provedení s výčtem všech cen a DPH slouží současně jako proforma faktura a kupující je povinen zálohu uhradit v dohodnutém termínu splatnosti.
Nebude-li záloha kupujícím v dohodnutém termínu uhrazena, zaniká nárok kupujícího na slevu (dle bodu 3.7. písm. b) PODMÍNEK), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Při variantě A vzniká prodávajícímu právo na vyúčtování kupní ceny (fakturaci) dnem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci.
Splatnost kupní ceny je do 14 dnů ode dne vystavení faktury, nejpozději však do 21 dnů od dodání zboží, přičemž kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.
Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny i při částečném plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen kupní cenu za částečné plnění v době splatnosti uhradit.
Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.
Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Prodávající posílá faktury výhradně elektronicky na předem stanovenou e-mailovou adresu dohodnutou mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že kupující neupozorní prodávajícího na změnu e-mailové adresy, neodpovídá prodávající za odeslání faktury na neaktuální e-mailovou adresu.

SMLUVNÍ POKUTY
Bude-li kupující v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu splatnosti zálohy. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.
Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).
Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku
„vyšší moci“ nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího písemně informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (poštou nebo e-mailem), a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek zboží ze zakázky.
Odstoupením od kupní smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění.
Odstoupí-li kupující od smlouvy před samotným dodáním objednaného zboží a služeb je kupující povinen uhradit smluvní pokutu: minimálně 25% ceny zboží v případě objednávky zboží bez potisku, a minimálně 100% při objednávce zboží s potiskem, pokud toto zboží již bylo potištěno. Dále je kupující povinen uhradit vzniklé náklady na dopravu.


JINÁ USTANOVENÍ
Minimální hodnota objednaného zboží (bez započítaného potisku, tiskových příprav a dopravy) pro přijetí zakázky je 2 500 Kč / 100 EUR, pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.

Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat prodávajícímu podklady pro tisk buď v elektronické podobě, nejlépe ve formátech CDR, EPS, AI, PDF (fonty převedeny do křivek - vektorů) nebo v tištěné podobě. Pokud bude nutné převést grafiku do elektronické (vektorové) podoby – křivek, v tomto případě bude prodávající účtovat přirážku 500,- Kč bez DPH k ceně potisku za provedené grafické práce. U rastrových obrázků je nutno dodat předlohu buď v elektronické podobě ve velikosti 1:1 a rozlišení min. 300 DPI, nebo v kvalitní tištěné formě ve velikosti 1:1. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.
Nastane li případ, že po podpisu Kupní smlouvy je prodávajícím odeslán kupujícímu Schvalovací náhled grafiky potisku a ten není kupujícím připomínkován a neschválení tohoto náhledu ohrožuje termín dodání na potvrzené Kupní smlouvě, má prodávající právo přistoupit k výrobě dle nepotvrzeného Schvalovacího náhledu kupujícím.

Pro uplatnění práv z vadného plnění jsou pro smluvní strany závazná ustanovení
§ 2099 až § 2112 občanského zákoníku, pokud není v kupní smlouvě nebo těchto PODMÍNKÁCH uvedeno jinak.

Zjevné vady plnění musí být kupujícím písemně oznámeny prodávajícímu v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání zboží, a skryté vady ihned po jejich zjištění, nejpozději do 2 měsíců od předání zboží.
Prodávající je povinen uznané vady plnění odstranit nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace takto:
Je-li dodání vadného zboží podstatným porušením smlouvy může kupující:
požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,
požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku,
požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku,
odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění.
Je-li dodání vadného zboží nepodstatným porušením smlouvy může kupující:
požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku,
požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému dopravci do místa určení. Při převzetí zboží od kurýrní služby (nezávislý dopravce) je kupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uvede kupující tuto informaci do předávacího protokolu kurýrní služby (nezávislý dopravce).
Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.
Uplatňování práv z vadného plnění dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, se kterým se kupující seznámil před uzavřením kupní smlouvy.
V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.
Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) na dodaném zboží nemá odkladný účinek na zaplacení kupní ceny v termínu splatnosti ani na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti této smlouvy.
Při prodlení kupujícího s převzetím zboží od prodávajícího v období delším než 10 kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu se sjednává skladné ve výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného zboží, nejméně však 50 Kč za každý den skladování. Jako první den placení skladného se počítá 11. den.
Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Pro katalogové rozměry zboží nebo jeho částí nebo rozměry vzorku či jeho částí je přípustná odchylka 10 % oproti rozměrům dodaného zboží nebo jeho částí.
Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení.
Prodávající si vyhrazuje právo na dodání zboží s rozdílem 5 % z dohodnutého množství, stane-li se tak, dodáním rozdílného množství zboží se kupní cena automaticky poměrně změní.
Za vadu dodaného zboží se nepovažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy mezi skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu nebo vzorku.
Výsledná barevnost potisku se může lišt od původně zadaného odstínu barvy. V závislosti na potiskovaném podkladu, potiskové technologii a zvoleném odstínu může být tento rozdíl 0% – 15% proti původnímu zadání barevnosti potisku.
V závislosti na potiskovaném podkladu, materiálu, jeho tvaru a potiskové technologii může být rozdíl 0%-10% zadané velikosti potisku.
U potisku vícesložkovou barvou je nutné vyčkat úplného vytvrzení barvy, než bude předmět běžně používán. Délka vytvrzení je rozdílná u různých předmětů a typů barev a je vždy uvedena na příbalovém letáku přímo u zboží.

Kupující dále souhlasí se zasíláním občasných nezávazných obchodních nabídek e-mailem prodávajícím. Pro zasílání se použije e-mailová adresa kupujícího, kterou použil v komunikaci s prodávajícím. V případě požadavku ukončení tohoto zasílání, kupující sdělí e-mailem požadavek na ukončení zasílání, anebo se odhlásí sám přímo v nabídkovém emailu kliknutím na tlačítko "Odhlásit se z odběru novinek".

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kupující, pokud je fyzická osoba podnikatel, uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží, těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.
Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Kupní smlouva, její platnost či důsledky plynoucí z její neplatnosti, jakož i veškerá práva a povinnosti založené touto smlouvou, se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Všechny spory, které by mohly vzniknout z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci, přičemž jednoho rozhodce jmenuje zhotovitel, druhého rozhodce jmenuje objednatel a tito dva rozhodci zvolí předsedajícího rozhodce. Řízení před Rozhodčím soudem bude vedeno v českém jazyce. Místem rozhodčího řízení bude Praha. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Strana, která bude mít v řízení úspěch bude mít nárok na náhradu nákladů, a to včetně nákladů na právní zastoupení.
Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto, že se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupující nebo prodávající) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí písemnosti.
Každá ze smluvních stran je oprávněna činit písemná jednání prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, a to elektronickou poštou, pokud je jím zachycen obsah právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila. Smluvní strany se zavazují, že nebudou jednání učiněné v elektronické podobě jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné pouze proto, že jednání bylo učiněno v elektronické podobě.

Platné od 6. srpna 2019